Regelboken

Retro Racing Saloon är en klass avsedd för bilar som är att betrakta som historiska, men som inte till alla delar uppfyller kraven på att vara strikt historiska avseende de krav som FIA ställer för att godkänna dem för Historic Technical Passport. Även om detta reglemente innebär vissa tekniska friheter, jämfört med de bilar som är byggda helt enlighet med FIA:s historiska reglemente Appendix-K, är det vår rekommendation att man parallellt med detta reglemente tittar i Appendix-K, så man kan ta höjd, för att i framtiden, om man så vill, utveckla bilen för att erhålla en HTP.
Regementets syfte är att förenkla och förbilliga möjligheten att bygga en bil för denna typ av bilsport. Det kommer i särskilda fall, efter dispensansökan, vara möjligt att klassa in andra lösningar, på en specifik bilmodell, om dessa är väl motiverade av praktiska, och ekonomiska skäl. Dessa klassningar ska vara möjliga för alla med samma bilmodell att nyttja.
I reglementet hänvisas till Svenska Bilsportförbundets gemensamma Tekniska Regler, TR

Du finner även reglerna som en PDF här

1.1 Tillåtna bilar
1.1.1 Bilmodeller klassade i Grupp 1, eller Grupp 3, fram till och med 1981.
2.1 Kaross.
1.1.2 Bilens kaross får modifieras i enlighetmed Grupp 2, och 4, reglementet 1981 , inklusive aerodynamiska anordningar och skärmbreddare. (bilaga 1)
1.1.3 Homologerade skärmbreddare, till bilmodellen och aktuell kaross, är alltid tillåtna.
1.1.4 Stötfångare får demonteras.
1.1.5 Prydnadslister får demonteras, men dess hål ska vara igensatta.
1.1.6 Bilar med i karossen integrerade kofångare får ej demontera dessa.
1.1.7 Original låsanordningar på motorhuv ska demonteras enligt TR 5.5
1.1.8 Motorhuv, baklucka och skruvade skärmar, får ersättas med dito, i valfritt material, dock ej kolfiber, eller kevlarförstärkt. De ska ha samma form som original, även när bilen är i rörelse.
1.1.9 När plasthuv/baklucka monteras får original gångjärn ersättas av två, utifrån nåbara, låsanordningar.
1.1.10 Plasthuv ska vara försedd med tre, utifrån nåbara, låsanordningar, i framkant.
1.1.11 När plasthuv/baklucka, är monterad med pinne, och låssprint, ska en förstärkningsbricka vara monterad, på båda sidor plastmaterialet, med en minsta diameter av 60 mm, av 1 mm aluminium, eller motsvarande.
1.1.12 En spoiler är tillåten på bakluckan. Dess bredd får ej överstiga bilens bredd och dess höjd får ej överstiga 50 mm, mätt vinkelrätt mot närmaste karosseriyta. Ingen luft får passera mellan bilens kaross och spoiler. Spoiler får ej heller utformas som en vinge, där luft passerar igenom spoilerns konstruktion.
1.1.13 Bogseröglor ska vara monterade enligt TR 5.10
1.1.14 Störtbur är obligatorisk enligt TR 5.8
1.1.15 Störtbur får ej passera brandvägg mot motorrum eller bagage.
1.1.16 Störtbur som passerar brandväggar är tillåten, på redan existerande bil, mot ett vikttillägg på 50 kg. Sådan bil ska kunna uppvisa tidigare utfärdad vagnbok, eller motsv.
2.1 Vindruta
2.2.1 Vindruta enligt TR 5.11
2.2.2 Sidorutor, och bakruta, får ersättas med dito i polykarbonatplast, med en minsta tjocklek av 4 mm.
2.2.3 Solskyddsfilm får endast anbringas på vindrutans övre del, dock max till 1/3 av des höjd.
2.3 Inredning
2.3.1 Bilens inredning får demonteras.
2.3.4 Original instrumentbräda ska bibehållas. Hål i denna ska täckas med valfritt material.
2.3.2 Torpedvägg, som skiljer motorrum, från kupéutrymme, ska vara vätsketät, och det får inte
förekomma brännbart materiel.
2.3.3 I det fall bränsletanken sitter monterad i bagageutrymme, skall en vätsketät avskiljningsvägg
vara monterad mellan detta utrymme och kupéutrymmet. Det ska vara utfört med brandsäkert
material.
2.3.5 Bälte enligt TR 5.6 är obligatoriskt.
2.3.6 Fönstermekanism får borttagas.
2.3.7 Förarsäte ska vara FIA-godkänt och monterat enligt TR5.16. Förarsäte med sidokrockskydd, s.k.
öronlappar, rekommenderas.
2.3.8 Fönsternät, enligt TR50, är obligatoriskt.
2.3.9 Paneler på dörrars, insida, och sida vid baksäte, får utbytas mot annat, brandsäkert, material.

3 Motor
Generellt motor
3.1.1 Tillåtna motorer är sådana som i sin grundhomologering har en cylindervolym på upp till 2000 cc
3.1.2 Maximalt två ventiler, per cylinder, är tillåtet.
3.1.3 Tilläggshomologerade topplock är ej tillåtet.
3.1.4 Det är ej tillåtet att lägga till material, om inte så är angivet.
3.1.5 Motorns placering ska överensstämma med original, förutom den förändring som kan
åstadkommas med ändrade motorfästen i höjd- eller längdled. Karossen får dock ej på något vis
modifieras för att ge plats för motorn.
3.3.6 Motorfästen fria liksom dess infästning i kaross, balk.

3.2 Cylinderblock
3.2.1 Borrning är fri. Det är tillåtet att renoveringsborra , upp till 1,1 mm, även om gränsen på 2000 cc
passeras.

3.3 Vevaxel
3.2.1 Vevaxel är fri, men slaglängd enligt homologering.
3.2.2 Motorer under 1300 cc har fri slaglängd, för att möjliggöra ökning av cylindervolymen till max 1300 cc
3.2.3 Ramlageröverfall är fria.
3.3 Svänghjul
3.3.1 Svänghjulet är fritt
3.4 Vevstakar och kolvar.
3.4.1 Vevstake är fri. Dock ska den vara tillverkad av stål.
3.4.2 Kolv, med kolvbult och ringar, är fri.
3.5 Cylinderhuvud
3.5.1 Bearbetning av cylinderhuvud är fritt . Dock enbart genom borttagning av material. Tillägg av material, genom svetsning, eller limning, är ej tillåtet.
3.5.2 Montering av spacer, i syfte att förbättra kanalers utformning, är ej tillåtet
3.6 Ventiler och ventilmekanism
3.6.1 Ventiler är fria
3.6.2 Ventilsäten är fria
3.6.3 Ventilmekanism, inklusive ventilfjärdrar, är fria.
3.6.4 Utväxling på vipparmar ska överensstämma med original.
3.6.5 Kamaxel är fri
3.7 Remskivor
3.7.1 Remskivor är fria
3.8 Kåpor
3.8.1 Kåpor, och andra detaljer, på motorn, som inte är nödvändiga för dess funktion, är
tillåtna att demontera.
3.9 Oljeuppsamlare
3.9.1 En oljeuppsamlare, om minst två liter, ska vara ansluten till vevhusventilationen och
ventilationen på ventilkåpan.
3.10 Givare
3.10.3 Det är tillåtet att montera nödvändiga givare, till tändsystem, och instrument, på
motorn.

 1. Kylsystem
  4.1 Vattenkylare
  4.1.1 Kylaren är fri men ska vara monterad på originalkylarens plats.
  4.1.2 Kylarens fäste är fria.
  4.1.3 Det är tillåtet att modifiera bilens front för att kunna montera kylaren och öka lufttillförseln till denna. Dessa modifieringar får ej vara synliga utanpå karossen.
  4.2 Oljekylare
  4.2.1 Det är tillåtet att montera oljekylare för motor, växellåda och slutväxel.
 2. Bränslesystem
  5.1 Förgasare
  5.1.1 Förgasare är fri men ska vara av typ som fanns 1981 .
  5.1.2 Förgasare får ej vara försedd med någon form av elektronik.
  5.1.3 Förgasares spjäll får endast vara påverkade mekaniskt, från gaspedal.
  5.1.4 Förgasares spjäll ska vara påverkade av en returfjäder, som stryper gasen vid fel på gasreglaget.
  5.1.5 Insugningsrör är fritt
  5.2 Bränsleinsprutning
  5.2.1 Bränsleinsprutning är tillåten endast när det finns ett system klassat till bilmodellen. Det ska användas i sin helhet, inklusive ev. elektronik och insugningsrör.
  5.3 Bränsleledningar
  5.3.1 Bränsleledningar är fria.
  5.3.2 Bränsleledningar ska vara skarvfria, igenom kupéutrymmet, förutom vid genomgång av
  torpedvägg och brandvägg mot utrymme med bränsle. S.k. AN-kopplingar rekommenderas.
  5.3.3 Bränslesystemets trycksida, ska vara försedd med en T-koppling, för att kunna ta bränsleprov.
  5.3.4 En catch-tank, på maximalt en liter är tillåten.
  5.4 Tank
  5.4.1 Bränslesystemets volym får ej överstiga 60 liter.
  5.4.2 Original tank får användas, men ska då vara försedd säkerhetsskum i enlighet med amerikansk militär specifikation MIL-B-83 054 (Baffle-material) eller ”D-stop” anti explosion foil som Baffle-material. Om tanken rymmer 30 liter eller mindre krävs ej säkerhetstank, om det finns minst 40 cm mellan tanken och karosseriets yttersida
  5.4.4 Original tank får demonteras. Ev. hål, som uppstår, ska täckas med metallplåt.
  5.4.5 I det fall att en tätslutande vägg saknas, mellan passagerarutrymmet och tankens placering, ska
  tanken placeras i en tätslutande låda med inga andra ingångar än bränsleledningar och
  bränslepåfyllnad.
  5.4.6 I det fall tankens påfyllningsledning sitter i samma utrymme som föraren, ska ett extra hölje
  omgärda påfyllnadslangen. Detta hölje ska vara tätt och brandsäkert.
  5.5 Bränslepumpar.
  5.5.1 Bränslepumpar är fria till typ och antal
  5.5.1 Bränslepumpar får endast vara i drift när bilens motor är igång, samt när man använder bilens
  startmotor.
 3. Avgassystem
  6.1 Grenrör
  6.1.1 Grenröret är fritt
  5.2 Avgasrör
  6.2.1 Avgassystem är fritt.
  6.2.2 Avgassystemet ska mynna baktill, på bilen, innanför bilens yttre begränsningar, men ej med ett
  större avstånd av 10 cm från dessa.
  6.2.3 Ljudnivå enligt TR 4
  6.3.4 Det är tillåtet att använda katalysator .
  7 Elsystem
  7.1 Motorns elkomponenter
  7.1.1 Startmotor, med fästen, är fri.
  7.1.2 Generator, med fästen, är fri.
  7.1.3 Tändsystem är fritt, med följande undantag.
  Antalet tändspolar får ej utökas, i förhållande till originalbilen.
  Principen som tändgnistan fördelas på ska bibehållas
  7.2 Batteri
  7.2.1 Batteriets placering är fri, men får inte placeras i kupéutrymmet.
  7.2.2 Batteriet ska vara monterat enligt TR 5.21
  7.3 Batteriledningar
  7.3.1 Batteriledningar är fria.
  7.3.2 Batteriledningar ska vara väl klamrade och försedda med extra skydd, där så behövs.
  7.4 Huvuströmbrytare.
  7.4.1 Huvudströmbrytare är obligatorisk, enligt TR 5.13.
  7.5 Instrument
  7.5.1 Instrument är fritt.
 4. Transmission
  8.1 Koppling
  8.1.1 Kopplingskåpan är fri.
  8.1.2 Kopplingen är fri .
  8.1.3 Kopplingsmanövrering är fri.
  8.1.4 Ingen elektronik är tillåten i koppling, eller dess reglering.
  8.2 Växellåda
  8.2.1 Växellådan ska vara av en modell som satt i en produktionsbil, 1982.
  8.2.2 Även homologerad växellåda, i Grupp 2, eller 4 som fanns 1981, oberoende av bilmodell, är tillåten.
  8.2.3 Maximalt antal växlar är fem.
  8.2.4 Växellådan ska manövreras manuellt och ska vara H-mönstrad.
  8.2.5 Växelspak, med växelreglage, är fritt.
  8.2.6 Synkroniseringsanordningar är fria
  8.2.7 Utväxlingar är fria.
  8.2.8 Växellådsfäste är fritt.
  8.2.9 Ingen elektronik är tillåten i växellådan, eller i dess reglage.
  8.3 Kardanaxel
  8.3.1 Kardanaxel är fri.

8 Slutväxel
8.4.1 Slutväxeln är fri, men ska komma från en bil som är homologerad i Grupp 2, eller 4 1981
8.4.2 Slutväxelns utväxling är fri.
8.4.3 Differentialbroms är fri.
8.4.4 Ingen elektronik är tillåten i slutväxel, eller differential, förutom givare för hastighet och temp.
8.4.4 Slutväxelns fästen är fria, liksom infästning i kaross. (Vid stel axel se hjulupphängningar)

8 Hjulupphängningar
8.1 Framvagn
9.1.1 Fjäder, och stötdämpare, är fri. Stötdämpare får enbart ha en gemensam justering för
kompression och retur.
9.1.2 Det är tillåtet att flytta separat monterad fjäder till montering runt stötdämpare , s.k. coilovers.
9.1.3 Stötdämpares, och fjäderns, fästen, i kaross, får fritt förstärkas.
9.1.4 Bärarmar ska vara original, men dessa får fritt förstärkas.
9.1.5 Leder, i bärarmar, är fria, men ska passa i original hål.
9.1.6 Krängningshämmare är fri, men får ej vara justerbar, från förarplats.
9.1.7 Bil med krängningshämmare som är en integrerad del med hjulupphängningen får ersätta
denna med ett stag. Detta stag ska monteras på samma ställe. I bärarmen, medan infästningen
i karossen är fri.
9.2 Bakvagn
9.2.1 Fjäder, och stötdämpare, är fri. Stötdämpare får enbart ha en en gemensam justering för kompression och retur.
9.2.2 Det är tillåtet att flytta separat monterad fjäder till montering runt stötdämpare.
9.2.3 Stötdämpares, och fjäderns, fästen, i kaross, får fritt förstärkas.
9.2.4 Bärarmar ska vara original, men dessa får fritt förstärkas.
9.2.5 Leder, i bärarmar, är fria, men ska passa i original hål.
9.2.6 Phanardstag är fritt. Dess infästning, i karossen, ska vara original, medans dess infästning i
bakaxel är fri.
9.2.7 Bil som original saknar Phanardstag får montera ett sådant. Då är även dess infästning i
karossen fri.
9.2.8 Krängningshämmare är fri, men får ej vara justerbar, från förarplats.
9.2.9 Krängningshämmare, som är en bärande del av hjulupphängningen, får ersättas av stag. Dock
ska infästningen i bärarm, eller bakaxel, vara på samma plats, som original. Bussningar för dessa
är fria.
9.2.10 Vid stel bakaxel är det tillåtet att montera två extra momentstag, i överkant, av axel, riktade
framåt. Dessa ersätter original, eller kompletterar i det fall det inte finns några original.
Dess infästning, i bakaxel, och kaross, är fri, med de får ej passera bilens golv. Fästen för dessa
får monteras på bakaxel, och i kaross.
9.2.11 Bil som har bladfjädring, som bärande del av bakaxel, får ersätta dessa med fria stag. Stagets
infästning i bakaxeln är fri medan den ska vara monterad i fjäderns infästning, i karossen .
10 Styrning
10.1.1 Styrväxel ska vara av samma typ, som den som satt original på bilmodellen.
10.1.2 Det är tillåtet att använda en styrväxel från en annan bilmodell, som fans 1981.
10.1.3 Styrväxelns utväxling är fri.
10.1.4 Rattaxel är fri men måste vara kollapsbar.
10.1.5 Rattlås ska demonteras
10.1.6 Ratt är fri
10.1.7 Distans mellan ratt, och rattnav, är tillåten
10.1.8 Rattfäste, av typ snabbfäste, rekommenderas
10.1.9 Styrarmar, och styrstag, är fria.

11 Bromsystem
11.1 Färdbroms
11.1.1 Bromsar skall uppfylla kraven i TR 5.4
11.1.2 Bromsvåg, eller anordning som ger samma funktion, är tillåten.
11.1.3 Bromservo får demonteras, eller tillägas.
11.1.4 Bromsledningar är fria.
11.1.5 Bromsok ska vara av stål och komma från en bil. klassad i Grupp 1 eller 3, 1981 .
Den tävlande ska kunna bevisa bromsokets ursprung och legitimitet.
11.1.6 Bromskivor är fria men ska vara tillverkade av metall i en enhet med nav.
11.1.7 Bromsklossar är fria.
11.1.8 Bromsköldar får modifieras, utbytas eller demonteras.
11.19 Klassade bromsar, till bilmodellen, i Grupp 2, eller 4, är alltid tillåtna.

11.2 Parkeringsbroms
11.2.1 Parkeringsbroms får demonteras, till alla dess delar.
11.2.2 Hydraulisk handbroms får monteras.